ก่อสร้างโรงทหาร 90คนและห้องน้ำ-ส้วมทหาร มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัด ราชบุรี