ปรับปรุงอาคารดนตรีเป็นอาคารเรียน English Program โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์